Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gebruikersvoorwaarden

 

Versie 27 juli 2023

Inleiding

Voor Gebruikers en Klanten van Verne Health. Ten aanzien van de dienstverlening van Verne Health, hierna; “Verne Health” gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van het platform of een applicatie van Verne Health aanvaardt de Gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1. Definities

In deze Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

 1. Account: het account op het Platform dat het mogelijk maakt voor de Gebruiker om gebruik te maken van de Diensten.
  1. Dienst: de dienstverlening die door Verne Health wordt aangeboden, bestaande uit onder meer het aanbieden van het Platform
  1. Gebruiker: de persoon of organisatie die op welke manier dan ook gebruik maakt van het Platform, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, Klanten en personeel van klanten.
  1. Klant(en): iedere rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met Verne Health of waaraan Verne Health tegen betaling diensten levert.
  1. Opdrachtgever: zie hiervoor de definitie van Klant.
  1. Platform: de door Verne Health via de website www.vernehealth.nl aangeboden applicatie, of op andere wijze aangeboden applicatie waarop Gebruikers gebruik kunnen maken van de Dienst.
  1. Partijen: Verne Health en Opdrachtgever gezamenlijk.
  1. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Verne Health en de Klant met betrekking tot de Dienst, waar deze Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken.
  1. Verne Health: de besloten vennootschap Verne Health B.V., gevestigd te Utrecht aan de Maliebaan 70, 3581 CV, Nederland.
  1. Service Level Agreement; een document waarin Partijen afspraken maken over het serviceniveau van de dienstverlening.
  1. Voorwaarden: deze (algemene) voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Artikel 2. Algemeen

 • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en geleverde Diensten aan en voor Opdrachtgever, ongeacht op welke wijze deze tot stand komen, en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Verne Health en Opdrachtgever.
  • Verne Health is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Indien het gaat om inhoudelijke wijzigingen, dan zal Verne Health deze ten minste 30 dagen voordat de wijzigingen in werking treden communiceren aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever met de nieuwe wijzigingen niet akkoord wenst te gaan, dan kan Opdrachtgever de Overeenkomst tussen partijen opzeggen tot het moment dat de wijzigingen in werking treden.
  • Afwijkingen van de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Verne Health en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
  • Verne Health wijst uitdrukkelijk eventuele inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever van de hand, tenzij Partijen samen anders overeenkomen.
  • Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Verne Health dan wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
  • Indien en voor zover enige bepaling van deze Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt dan zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Verne Health zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

 • De Overeenkomst komt pas tot stand na ontvangst van de door Opdrachtgever ondertekende Overeenkomst door Verne Health.
  • Verne Health behoudt zich het recht voor om de gevraagde Dienst te weigeren. Door de totstandkoming van de opdracht wordt Verne Health door Opdrachtgever gemachtigd om alle werkzaamheden en acties te ondernemen die naar het inzicht van Verne Health nuttig of nodig zijn voor een efficiënte uitvoering van de opdracht.
  • Verne Health behoudt zich het recht voor om met iedere onderneming een overeenkomst van opdracht aan te gaan ongeacht de aard van de dienstverlening of de markt waarin de toekomstige opdrachtgever actief is. Verne Health is nimmer gehouden aan enig concurrentie- dan wel relatiebeding van Opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.
  • Verne Health is op voorhand of tussentijds gerechtigd tot het vragen van een voorschot aan de Opdrachtgever ter dekking van de te maken kosten en/of verschotten. Verne Health is gerechtigd nog geen uitvoering aan de opdracht te geven of de uitvoering van de opdracht op te schorten zolang het verzochte voorschot niet is ontvangen.
  • Ter voorkoming van misverstanden, het in artikel 6:230o van het Burgerlijk
   Wetboek bedoelde recht tot ontbinding is niet van toepassing op de Overeenkomst, nu Opdrachtgever niet kwalificeert als een consument.

Artikel 4. Dienstverlening

 • Verne Health biedt een platform aan waarmee data tussen verschillende systemen uitgewisseld kunnen worden. Verne Health heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met het Platform of anderszins.
  • Indien een toeleverancier of onderaannemer van Verne Health (de inhoud van) haar diensten beëindigt of wijzigt en het voor Verne Health redelijkerwijs niet mogelijk is om de (inhoud van haar) Dienst te blijven leveren, is Verne Health is gerechtigd (de inhoud van) haar Diensten aan te passen en/of te beëindigen. Verne Health zal Opdrachtgever hier tijdig over informeren indien de aanpassing of beëindiging invloed kan hebben op de bedrijfsvoering van Opdrachtgever.
  • Verne Health heeft de inhoud van het Platform met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op het Platform is echter afkomstig van de informatiebronnen die ontsloten worden door Verne Health. Deze databronnen zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Verne Health draagt voor de inhoud van verkregen informatie en data geen enkele verantwoordelijkheid. Verne Health zal zich inspannen voor een juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en zal daarbij voldoen aan de kwaliteitseisen die Verne Health stelt.
  • Tenzij Partijen anders overeengekomen zijn biedt Verne Health haar Dienst en de door haar zelf geplaatste informatie op het Platform, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms)rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Verne Health niet:
 1. Dat de informatie op het Platform juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;
  1. Dat het Platform ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojansen, andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
  1. Dat derden niet het Platformen of de systemen van Verne Health onrechtmatig zullen gebruiken.

  1. Opdrachtgever en Verne Health kunnen op individuele basis andere afspraken maken onder andere maar niet beperkt tot; de te behalen beschikbaarheidsniveaus en de aanvangstijden voor het oplossen van gebreken, welke vastgelegd zullen worden in een aparte Service Level Agreement.

Artikel 5. Onderhoud en Support

 • Verne Health spant zich in om de Dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid, tenzij Partijen hierover andere afspraken gemaakt hebben in een Service Level Agreement.
  • Support van de Dienst voor Opdrachtgever zal in beginsel op basis van nacalculatie plaatsvinden tegen het vooraf afgestemde tarief, tenzij Opdrachtgever en Verne Health een Service Level Agreement aangaan waarbij support van de Dienst inbegrepen is.
  • Verne Health is gerechtigd het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk of wenselijk is voor het onderhouden of aanpassen van het Platform, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Opdrachtgever ontstaat. Verne Health zal Opdrachtgever hierover tijdig informeren waarbij er gestreefd wordt om de overlast voor Opdrachtgever tot een minimum te beperken.

Artikel 6. Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

 • Opdrachtgever verkrijgt bij het aangaan van een Overeenkomst met Verne Health een gebruiksrecht op de Dienst. Het gebruiksrecht is beperkt tot het uitsluitend ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering van de Opdrachtgever aanwenden van de Dienst binnen Europa, tenzij voor het gebruik door derden (waaronder, maar niet beperkt tot aan Opdrachtgever gelieerde bedrijven, waarin Opdrachtgever een meerderheidsbelang heeft) een additioneel, specifiek gebruiksrecht is verkregen.
  • Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Dienst, de software of de toegangs-of identificatiecodes te verkopen, verhuren, leasen, te licentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze dan ook of voor welke doel dan ook ter beschikking van derden te stellen, of te gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (timesharing of computerservice), zonder de vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Verne Health.
  • Opdrachtgever garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot de naam, adresgegevens en e-mailgegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert Opdrachtgever:
    
 • Dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten;
 • Dat hij zich zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving;
 • Dat hij ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving stand zal houden gedurende de looptijd van de Overeenkomst en dat deze gerelateerd is aan het vakgebied waar Opdrachtgever werkzaam in is;

  • Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van het Platform door Opdrachtgever worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mailadressen) te verzamelen voor welk doel dan ook. Opdrachtgever zal de Dienst of de software niet direct of indirect inzetten bij en/of ten behoeve van overtreding van enige wet- of regelgeving die op Opdrachtgever van toepassing is. Tevens zal Opdrachtgever de Dienst of de software niet direct of indirect inzetten bij en/of ten behoeve van de verkoop van bij overheid gereguleerde goederen en diensten, die een risico vormen voor de veiligheid van eindgebruiker, die derden aansporen of instrueren tot overtreding van enige wet- of regelgeving, die aansporen tot haat, geweld, racisme, pedofilie (waaronder maar niet beperkt tot kinderporno), of zoöfilie of het financieel mogelijk maken van misdaden, die worden bestempeld als obsceen en die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
  • Bij overschrijding van de beperkingen uit artikel 6 van de Voorwaarden, wanneer op andere wijze misbruik wordt gemaakt van de Dienst of de software, wanneer Verne Health goede gronden heeft te twijfelen aan het handelen van Opdrachtgever, of wanneer Opdrachtgever de vergoedingen niet op tijd betaalt, is Verne Health gerechtigd het gebruiksrecht geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overschrijding, de overtreding, het misbruik, het vermoeden en/of de tekortkoming alsmede zekerheden te eisen voor voorkoming van (verdere) overschrijding, overtreding, misbruik en/of tekortkoming. Bij overschrijding van de beperkingen uit artikel 6 van de Voorwaarden is Verne Health tevens gerechtigd de Overeenkomst per direct te beëindigen. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat schending van de gebruikersbeperking(en) niet alleen een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst oplevert, maar ook een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Verne Health kan vormen. Opdrachtgever zal desgevraagd onverwijld zijn volle medewerking verlenen aan een door of namens Verne Health uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruikersbeperkingen in deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst.
  • Verne Health behoudt zich het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – Gebruikers te weigeren of te verwijderen van het Platform, bijvoorbeeld omdat deze in strijd zijn of handelen met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker of Opdrachtgever op schadevergoeding.
  • Indien Opdrachtgever in strijd handelt met het in artikel 6 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Verne Health om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen Opdrachtgever te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid

 • Opdrachtgever en Verne Health zullen informatie die zij over en weer verkrijgen, vertrouwelijk behandelen, voor zover partijen vanwege de aard van de informatie het vertrouwelijke karakter kunnen vermoeden. Deze vertrouwelijke informatie zal derhalve niet kenbaar worden gemaakt aan derden.
  • Indien Verne Health het voor de juiste uitvoering van de opdracht nodig acht enige informatie, waarvan zij vermoedt dat deze vertrouwelijk is, aan derden kenbaar te maken, doet zij dit enkel nadat er overleg is geweest met Opdrachtgever.

Artikel 8. Privacy

 • Verne Health verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de AVG en aanverwante wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Statement van Verne Health, zoals gepubliceerd op de website www.vernehealth.nl, van toepassing.
  • Op deze Voorwaarden is tevens een Verwerkersovereenkomst van toepassing welke automatisch bij het aangaan van de Overeenkomst gesloten wordt en op aanvraag toegezonden kan worden.

Artikel 9. Account en informatieverstrekking door Opdrachtgever

 • Om gebruik te kunnen maken van de Dienst dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op het Platform dan wel in de Overeenkomst, onder opgave van de daarbij gevraagde gegevens.
  • Verne Health kan van tijd tot tijd aanvullende informatie opvragen van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal deze informatie op eerste verzoek aan Verne Health verstrekken.
  • Een Account wordt pas aangemaakt wanneer Verne Health de aanvraag tot het aanmaken van een Account schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd en daarmee heeft aanvaard.
  • Verne Health is gerechtigd (het aanmaken van) een Account te weigeren of verwijderen indien daartoe gegronde redenen zijn. Een gegronde reden kan bijvoorbeeld zijn dat er een vermoeden is dat de Gebruiker in strijd handelt met deze Voorwaarden.
  • Om toegang te krijgen tot het Account dient een Gebruiker zijn account te activeren via de toegezonden activatielink, waarna automatisch een wachtwoord verstrekt wordt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart Verne Health voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan, door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.
  • Verne Health is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is om veiligheidsredenen of in het belang van het functioneren van de Dienst en zal Gebruiker daarover informeren.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform behoren uitsluitend toe aan Verne Health en/of haar licentiegevers.
  1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het Platform of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Verne Health, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verne Health, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
  1. Een uitzondering op het vorenstaande geldt voor de in het kader van de Overeenkomst vervaardigde stukken e.d. Deze stukken worden eigendom van Opdrachtgever, zodra Verne Health de stukken onvoorwaardelijk heeft afgegeven en Opdrachtgever alle verschuldigd bedragen aan Verne Health heeft voldaan. Verne Health behoudt het recht om geanonimiseerde kopieën van deze stukken als basis voor andere opdrachten die in het kader van de bedrijfsuitoefening worden uitgevoerd, te gebruiken.
  1. Indien Opdrachtgever informatie stuurt naar Verne Health, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een niet exclusief, onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

Artikel 11. Leveringstermijnen

 1. Dient Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat, indien er een termijn voor afronding is overeengekomen, de termijn waarbinnen de Dienst dient te worden afgerond niet eerder in dan nadat de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
  1. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
  1. De Overeenkomst kan – tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Verne Health de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan Verne Health na afloop van de overeengekomen leveringstermijn of schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12. Overmacht

 1. Verne Health is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Verne Health gebruik maakt, hacks en internetstoringen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid Verne Health

 1. Verne Health is alleen aansprakelijk voor directe schade die Opdrachtgever lijdt. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Verne Health te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Verne Health wel aan de Overeenkomst beantwoordt.
  1. De totale aansprakelijkheid van Verne Health bedraagt nooit meer dan de totale jaarlijkse vergoeding die Opdrachtgever aan Verne Health voor de Dienst betaald heeft in de twaalf maanden voordat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordeed.
  1. Iedere aansprakelijkheid van Verne Health voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Verne Health niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Opdrachtgever die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van het Platform en/of de Dienst.
  1. Niets in deze Voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van Verne Health die ontstaan is door opzet aan de zijde van Verne Health.

Artikel 14. Logo’s

 1. Verne Health is – zonder dat voorafgaande toestemming van Opdrachtgever is vereist – gerechtigd het logo van de Opdrachtgever – tijdens en na de looptijd van de Overeenkomst – als referentie te gebruiken.

Artikel 15. Beveiliging

 1. Verne Health spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Verne Health legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 16. Onverwijld melding doen

 1. Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op-, of verstrekt door, het Platform onjuist, niet tijdig of onrechtmatig is, verzoekt Verne Health om dit onverwijld aan haar te melden via de supportdesk van Verne Health. Aan de hand van de door deze Gebruiker op te geven gegevens zal Verne Health de melding in behandeling nemen en indien nodig passende acties ondernemen.

Artikel 17. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever is gehouden Verne Health te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de door Verne Health voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden en uitgevoerde Dienst waaronder begrepen de vergoeding van de daadwerkelijke juridische kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Verne Health waarvoor een derde Verne Health aansprakelijk heeft gesteld.

Artikel 18. Concurrentiebeding

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de Overeenkomst voortduurt, alsmede twee jaar na afloop daarvan, werknemers van Verne Health in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verne Health.
  1. Onder werknemers van Verne Health worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Verne Health of van één van de aan Verne Health gelieerde ondernemingen of die niet langer dan een half jaar geleden in dienst van Verne Health of van één van de aan Verne Health gelieerde ondernemingen waren.
  1. In geval van overtreding van dit artikel is de Opdrachtgever aan Verne Health een boete verschuldigd ter grootte van € 50.000, -. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat daarnaast de mogelijkheid aan Verne Health om volledige schadevergoeding te eisen.

Artikel 19. Duur en beëindiging Overeenkomsten voor (on)bepaalde duur

 1. De Overeenkomst wordt voor de duur van de in de Overeenkomst vermelde periode aangegaan dan wel voor de duur die Partijen anderszins schriftelijk overeengekomen zijn voor de Dienst. Er is sprake van een Overeenkomst voor onbepaalde tijd, indien dit uitdrukkelijk in de Overeenkomst is vermeld.
  1. Indien Partijen geen duur overeengekomen zijn wordt de Overeenkomst tussen Verne Health en Opdrachtgever aangegaan voor de duur van 1 (een) jaar. De ingangsdatum van een abonnementsperiode is in dat geval gelijk aan de startdatum van de Overeenkomst.
  1. Na afloop van de initiële periode en iedere daaropvolgende verlengde periode wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor de duur van de initieel overeengekomen termijn en indien er geen termijn is afgesproken voor de duur van 1 (een) jaar, tenzij Verne Health ten minste drie maanden van tevoren aangeeft dat zij de Overeenkomst niet zal verlengen en/of Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt in overeenstemming met lid 4 van dit Artikel. Bij verlenging wordt het gekozen abonnement inclusief instellingen voor de duur van de initiële periode voortgezet.
  1. De Overeenkomst kan door Opdrachtgever, worden opgezegd telkens tegen het einde van de dan geldende looptijd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Opzeggingen via telefoon of post worden in verband met fraudegevoeligheid niet in behandeling genomen. De opzegging dient uiterlijk drie maanden voor de laatste dag van de dan geldende looptijd door Verne Health ontvangen te zijn. Wordt de opzegging later ontvangen, dan wordt de duur van de Overeenkomst conform lid 1 van dit artikel automatisch verlengd voor de duur van 1 (één) jaar.
  1. In geval van een Overeenkomst voor bepaalde tijd kunnen Opdrachtgever en Verne Health de Overeenkomst tussentijds niet opzeggen, tenzij er sprake is van een situatie als omschreven in Artikel 19.7.
  1. De bepalingen van afdeling 1, titel 7, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (‘BW’) zijn van toepassing, met uitzondering van artikel 7:404 BW. Indien de opdracht tussentijds of voortijdig eindigt, is Opdrachtgever de volgende bedragen verschuldigd:

   a) indien de opdracht op basis van nacalculatie is overeengekomen: reeds bestede uren vermenigvuldigd met het geldende uurtarief;
   b) indien de opdracht op basis van een abonnement is overeengekomen zal de looptijd
   van het abonnement vergoed dienen te worden indien dit nog niet reeds gebeurd was.

  1. Indien Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst, heeft Verne Health het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, een en ander onder voorbehoud van rechten. Dit ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan Verne Health.
  1. Verne Health zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 20. Tarieven en vergoedingen

 • Opdrachtgever is aan Verne Health in beginsel een vergoeding verschuldigd voor het gebruik van de Dienst en de overige door Verne Health uitgevoerde werkzaamheden.
  • Alle door Verne Health vermelde prijzen en tarieven luiden in euro’s (€) en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
  • Indien er sprake is van een Overeenkomst als bedoeld in Artikel 18 van deze Voorwaarden is Opdrachtgever de overeengekomen maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde vergoeding verschuldigd. De periodiek aan Verne Health verschuldigde vergoeding dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Alle verschuldigde vergoedingen dienen uiterlijk 30 dagen na datum van facturatie voldaan te worden aan Verne Health.
  • Verne Health is te allen tijde gerechtigd haar tarieven of haar tariefstructuur aan te passen bij het aangaan van een nieuwe contractperiode, ook indien er sprake is van een nieuwe contractperiode als bedoeld in artikel 19 lid 3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven ook voor een nieuwe contractperiode gelden, gaan de aangekondigde wijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen en wijzigingen aan de tariefstructuur 1 (één) maand na bekendmaking daarvan in. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met de in dit artikel bedoelde wijziging en hij onder deze Voorwaarden niet al het recht heeft om de Overeenkomst op te zeggen, dan heeft hij gedurende 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om zijn Overeenkomst met Verne Health volgens de hiervoor in artikel 19.3 en 19.4 omschreven wijze op te zeggen.
  • Verne Health is enkel gerechtigd haar tariefstructuur tussentijds aan te passen indien haar leveranciers de prijzen met meer dan 2,5% verhogen.
  • Verne Health is daarnaast gerechtigd om jaarlijks haar tariefstructuur aan te passen conform de bij het CBS geldende indexeringscijfer voor zakelijke dienstverlening zoals dat wordt gepubliceerd op http://www.cbs.nl/ of op een opvolgende website. Aanpassing zal geschieden door middel van een kennisgeving op de website of via de mail ten minste 1 (één) maand voor de datum van de tariefwijziging. In dit geval bestaat het recht om op te zeggen als bedoeld in dit artikel niet.
  • Verne Health en Opdrachtgever kunnen schriftelijk overeenkomen dat er een kickback fee betaald zal worden aan Opdrachtgever. De kick-back fee zal enkel betaald worden indien er maatwerk werkzaamheden overeengekomen zijn. Voorwaarde is dat de maatwerk werkzaamheden onderdeel gaan uitmaken van de standaardoplossing van Verne Health. Verne Health zal in voorstaand geval een kick-back fee tot maximaal 15% van de voor het maatwerk gefactureerde ontwikkeluren terugbetalen aan Opdrachtgever.

Artikel 21. Betaling

 • Betaling vindt plaats door middel van een overboeking op het daartoe aangewezen IBAN-nummer of door middel van automatische incasso. In het geval van een automatische incasso dient Opdrachtgever na totstandkoming van de Overeenkomst Verne Health te machtigen op de wijze zoals op het Platform of in de offerte staat vermeld. Indien Verne Health op het Platform andere betaalmethoden aanbiedt, kan de betaling ook op die wijze plaatsvinden. De verschuldigde bedragen worden direct in rekening gebracht. Bij terugboekingen, bijvoorbeeld bij een ontoereikend saldo, is Verne Health gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen.
  • Indien de automatische incasso niet is geslaagd of, indien een andere wijze van betaling is overeengekomen, en Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen niet tijdig betaalt, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die nadere termijn niet betaald dan is Opdrachtgever automatisch in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist. Opdrachtgever is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door Verne Health, wettelijke (handels)rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Tevens wordt de Account van desbetreffende Opdrachtgever vanaf dat moment geblokkeerd.
  • Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Verne Health de vordering ter incasso uit handengeven. Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke (handels)rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimumbedrag van € 100,- (honderd euro).
  • Alle betalingen door Opdrachtgever aan Verne Health worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van het Verne Health, ongeacht enige andere aanduiding door Opdrachtgever.
  • Enig beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

Artikel 22. Geschillen

 • Op deze Voorwaarden, alle Overeenkomsten tussen het Verne Health en Opdrachtgever, ieder gebruik van het Platform en alle daarmee verband houdende geschillen (op welke grond dan ook) is Nederlands recht van toepassing.
  • Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden, de Overeenkomst en/of het gebruik van het Platform, op welke grond dan ook gebaseerd, worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Utrecht, Nederland.

Artikel 23. Slotbepaling

 • Indien een bepaling van deze Voorwaarden nietig is of door rechterlijke uitspraak wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen van deze Voorwaarden die nietig zijn of vernietigd worden, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen in de geest van de tussen partijen gesloten Overeenkomst.