Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacy statement

Versie 27 juli 2023

Inleiding

Verne Health; hierna te noemen “Verne Health”, biedt software in de zorg aan, waaronder diverse applicaties en een platform aan waarmee data tussen verschillende systemen uitgewisseld kunnen worden. Voor enkele van haar diensten maakt Verne Health gebruik van derden partijen.

Verne Health, is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals klanten, gebruikers en bezoekers van onze producten en website) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) en de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: ‘AP’). Bij persoonsgegevens gaat het om alle (herleidbare) informatie over een persoon. In dit privacy statement (hierna: ‘privacy statement’) wordt uitgelegd op welke wijze Verne Health uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en met welk doel. Het zijn en blijven úw persoonsgegevens. Uw privacy is zowel voor uzelf als voor Verne Health van groot belang.

Verantwoordelijke en verwerker

Verne Health is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van haar bezoekers, klanten en gebruikers. Als klant, bezoeker, gebruiker of in een andere (persoonlijke) hoedanigheid verstrekt u op wettelijke basis, op grond van een overeenkomst of bijvoorbeeld met uw toestemming persoonsgegevens aan Verne Health. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Verne Health, alsook door de medewerkers van Verne Health en in sommige gevallen door Verne Health ingehuurde derden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Verne Health verwerkt verschillende (soorten en categorieën) persoonsgegevens ter uitvoering van haar wettelijke taken, onder andere op basis van het bij of krachtens de met haar klanten bepaalde, relevante werkzaamheden en activiteiten op grond van contractuele verplichtingen. Dit geldt ook in het geval u zelf (telefonisch) contact opneemt met Verne Health of door het invoeren en versturen van uw gegevens via de contactmogelijkheden op de website van Verne Health. Verne Health verzamelt of gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy statement, tenzij Verne Health hiervoor van tevoren uw toestemming heeft verkregen. Welke persoonsgegevens Verne Health van u verwerkt hangt af van de relatie die u met Verne Health heeft. Bij de verwerking van gegevens door Verne Health kan worden gedacht aan de volgende soorten en categorieën van persoonsgegevens, zowel voor de klanten als voor gebruikers van Verne Health:

 • basisgegevens, zoals naam-, adres-, woonplaats- of bedrijfsgegevens
 • telefoonnummers;
 • overige contactgegevens, zoals postadres, e-mailadres of andere adressen voor elektronische communicatie; toegangs- of identificatiegegevens, bijvoorbeeld inlognaam/wachtwoord, klantnummers;
 • financiële gegevens, zoals rekeningnummer;
 • gegevens betreffende uw bezoek aan de website van Verne Health en het gebruik van de daarop beschikbaar gestelde tools;
 • gegevens ten behoeve van werving- en selectieprocedures;
 • gegevens ten behoeve van de communicatieactiviteiten van Verne Health, de verzending van berichten en gepersonaliseerde nieuwsberichten;
 • alle overige persoonsgegevens die aan Verne Health worden verstrekt of die Verne Health kan verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals verder in dit privacy statement worden vermeld.

Doel verwerking persoonsgegevens

Verne Health is een organisatie die softwarediensten levert waarmee data uitgewisseld kunnen worden tussen verschillende systemen. De doeleinden waarvoor Verne Health uw persoonsgegevens verwerkt, hangen nauw samen met haar relevante werkzaamheden en activiteiten of contractuele verplichtingen. De in dit privacy statement genoemde (soorten en categorieën) persoonsgegevens kunnen uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden door Verne Health worden gebruikt, te weten:

 • het uitvoeren van haar contractuele verplichtingen met klanten;
 • advisering en verwijzing;
 • het voldoen aan en naleven van juridische en wettelijke verplichtingen;
 • kwaliteitsbevordering;
 • het informeren van relaties;
 • interne en externe communicatieactiviteiten;
 • informatievoorziening;
 • werving en selectie (sollicitatie);
 • voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van haar website of om de website te analyseren en te verbeteren;
 • het aanbod van informatie, producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren en behoeften van klanten en bezoekers van haar website;
 • het uitvoeren van taken in opdracht van haar klanten.

Grondslagen verwerking persoonsgegevens

Verne Health verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van een of meer van de volgende juridische grondslagen, bedoeld en vastgelegd in artikel 6 van de AVG:

 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang.

Met wie deelt Verne Health persoonsgegevens?

Verne Health schakelt derden in voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar relevante werkzaamheden en activiteiten of contractuele verplichtingen. Hierbij valt te denken aan het afnemen van diensten van een IT-leverancier (waaronder, maar niet beperkt tot; ontwikkeling van software, beveiligingstesten en hosting), van een leverancier voor communicatiediensten of partners die diensten van Verne Health verkopen of ter beschikking stellen. Deze derde partijen zijn zogenaamde ‘verwerkers’. In geen geval verkoopt Verne Health uw persoonsgegevens aan derden.

Indien door Verne Health ingeschakelde derde partijen toegang hebben tot uw persoonsgegevens en deze gegevens namens en in opdracht van de Verne Health verwerken, wordt een zogenaamde verwerkersovereenkomst tussen Verne Health en deze derden gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Verne Health legt de in dit privacy statement genoemde verplichtingen op basis van de AVG dus ook contractueel op aan derden die worden ingeschakeld bij het uitvoeren van haar wettelijke taken, relevante werkzaamheden en activiteiten of contractuele verplichtingen. Op deze manier waarborgt Verne Health dat ook een derde partij passende maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens afdoende worden beveiligd, verwerking plaatsvindt enkel voor de in dit privacy statement genoemde doelen en uitsluitend op basis van de bijbehorende grondslagen.

Daarnaast kan Verne Health persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Verne Health kan ten slotte ter uitvoering van haar contractuele verplichtingen ook persoonsgegevens verstrekken aan en delen met derden. Deze derde partijen zijn zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijken’. Zij zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG en verwerken uw gegevens voor eigen doeleinden. Verne Health houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het is raadzaam om het privacy beleid van deze derden door te lezen.

Beveiliging persoonsgegevens

Verne Health hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Verne Health kan niet genoeg benadrukken dat het hierbij gaat om de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens tegen o.a. verlies, vernietiging, ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik. De zorgvuldigheid die Verne Health betracht bij het omgaan met uw persoonsgegevens brengt met zich mee dat binnen Verne Health enkel daartoe geautoriseerde personen bevoegd zijn om uw gegevens in te zien en te verwerken.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel in Nederland verwerkt, en in ieder geval altijd in overeenstemming met Nederlandse en Europese wetgeving. Verne Health zal uw persoonsgegevens in beginsel niet verstrekken aan organisaties of instellingen die buiten de Europese Unie zijn gevestigd tenzij deze zich houden aan de Europese en Nederlandse privacywetgeving, waaronder de GDPR en AVG.

Verne Health draagt er zorg voor dat afspraken over afdoende beveiligingsmaatregelen worden vastgelegd in een (verwerkers)overeenkomst met door haar ingeschakelde derden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Verne Health bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen van onze verwerking en met inachtneming van gestelde termijnen in wet- en regelgeving. Voor verschillende categorieën persoonsgegevens kunnen voor Verne Health verschillende (wettelijke of contractuele) bewaartermijnen gelden.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Verne Health gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Verne Health gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies
en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Google AnalyticsFunctie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 26 maanden
  Toelichting: https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment
 • Google AdWordsFunctie: Tracking cookie Bewaartermijn: zie instellingen Google Toelichting: Ads Settings
 • HotjarFunctie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: zie privacyverklaring Hotjar
  Toelichting: Hotjar – Privacy Policy
 • Leadfeeder
  Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: zie pricacyverklaring leadfeeder Toelichting:  Privacy Notice | Leadfeeder
 • Microsoft Clarity

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: zie privacyverklaring Microsoft Clarity Toelichting: Microsoft-privacyverklaring – Microsoft privacy

 • Hubsell
  Functie: Tracking cookie
  Bewaartermijn: zie privacyverklaring Hubsell Toelichting: Privacy Policy
 • Active Campaign
  Functie: Tracking cookie
  Bewaartermijn: zie privacyverklaring Active Campaign Toelichting: Privacy Policy – ActiveCampaign

Privacyrechten betrokkenen

Met de AVG wordt een uitbreiding gegeven aan bestaande privacy rechten van betrokkenen. Verne Health gaat veilig en zorgvuldig om met uw gegevens. De persoonsgegevens die Verne Health gebruikt, zijn en blijven van u. Uw verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen aan Verne Health via onderstaande contactgegevens. Verne Health merkt op dat deze rechten niet absoluut zijn. Er wordt bij ieder individueel verzoek een afweging gemaakt tussen de contractuele en wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden van Verne Health en uw rechten als betrokkene. Verne Health hoeft niet aan een verzoek te voldoen indien dit onmogelijk is of wanneer haar dit een onevenredige inspanning kost.

Uw verzoeken, zoals hiervoor bedoeld, kunt u onder vermelding van het onderwerp ‘uitoefenen privacy rechten betrokkenen’ richten aan:

Verne Health B.V. Maliebaan 70, 3581 CV Utrecht
Of
E-mailadres: [email protected]

Bepaalde gegevens kunt u als klant of gebruiker via het online portaal van Verne Health zelf inzien, rectificeren (wijzigen) of verwijderen.
Om zeker te zijn dat Verne Health op basis van uw verzoek de gevraagde persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekt, kan het voorkomen dat u ter verificatie wordt gevraagd om een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs over te leggen, waarbij uw BSN-nummer en uw pasfoto zijn afgeschermd. Verne Health neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website van Verne Health kunnen knoppen (ook wel buttons genaamd) en links opgenomen zijn om webpagina’s te kunnen promoten of delen (‘like’, ‘share’ of ‘tweet’) op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Verne Health houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die mediakanalen is dus voor uw eigen risico. Voordat u van soortgelijke diensten van derde partijen gebruikmaakt, is het raadzaam eerst het privacy beleid van die derden door te lezen.

Wijzigingen privacy statement

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien ontwikkelingen in de techniek of in wet- en regelgeving daartoe aanleiding geven. Bij grote wijzigingen zal Verne Health u daarover informeren via de website. Het meest actuele privacy statement vindt u op de website www.vernehealth.nl/privacystatement, waarbij de datum van de laatste wijziging is aangegeven. Het is raadzaam om de website van Verne Health met enige regelmaat te raadplegen om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen.

Vragen & contact

Wanneer u vragen heeft die niet in dit privacy statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop Verne Health met uw persoonsgegevens omgaat, dan komt Verne Health graag met u via voornoemde gegevens in contact. Verne Health streeft ernaar om met u in onderling overleg tot een passende oplossing te komen. Lukt dat niet, blijft u ontevreden over de wijze waarop Verne Health omgaat met uw persoonsgegevens of bent u het niet eens met de uitkomst van of reactie op uw verzoek, dan kunt u als vervolgstap contact opnemen met onder andere de AP.